Kliknij, by zgłosić zlecenie naprawy sprzętu

Konkurs YouTube SPA#2

REGULAMIN KONKURSU „SPA dla widza #2”

 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób, które subskrybują kanał VirtualFutureTV w serwisie YouTube, znajdujący się pod adresem: https://www.youtube.com/VirtualFutureTV.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest Virtual Future Service Szymon Byra, ul. Sienkiewicza 28, 25-301 Kielce
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez YouTube’a. Serwis YouTube jest zwolniony z odpowiedzialności w kwestii konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na portalu internetowym http://www.serwis.kielce.pl.
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.08.2021 roku, z momentem opublikowania filmu konkursowego na YouTube i trwa do 20.08.2021 roku, do godziny 18:59.

 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs skierowany jest do subskrybentów kanału VirtualFutureTV w serwisie YouTube. Warunki korzystania z witryny internetowej YouTube, dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/t/terms. Uczestnicy mogą zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z konkursu pod adresem https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pl/communityguidelines.htm .
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 K.C. Osoby te, zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również wpisanie, jako subskrybent, pod filmem biorącym udział w konkursie i opublikowanym na kanale VirtualFutureTV w serwisie YouTube odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w filmie.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest również zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego treści. Zamieszczając komentarz pod filmem Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem niniejszego konkursu.
 6. Uczestnik konkursu może dokonać jednego zgłoszenia.

 

 

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora 1 (jednego) zwycięzcy nagrody który prawidłowo udzielił odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, określone w ust. 3.

2. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora.

3. Wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Ile konsol PS3 sprzedało na całym świecie do tej pory? ”

a)60-70mln

b)70-90mln

c)90-110mln

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w najbliższym odcinku po upływie 7 dni od rozpoczęcia konkursu.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

§4 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest wykonanie usługi SPA (czyszczenie oraz wymiana pasty termoprzewodzącej na Thermal Grizzly) w elektronicznym sprzęciu typu konsola do gier/laptop, zwany w dalszej części Nagrodą.

2. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie zostanie zapłacony przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wymienionych w ust. 2 powyżej.

5. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

7. Zwycięzca zobowiązuje się wykonać zdjęcie otrzymanej nagrody wraz z widoczną na zdjęciu twarzą zwycięzcy. Zwycięzca zezwala udostępnić wykonane zdjęcie na kanale "VirtualFutureTV" na czas nieokreślony.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Virtual Future Service Szymon Byra z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 28, 25-301 Kielce. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres siedziby.

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych - Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu wyłonienia Zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, z wyłączeniem danych osobowych Zwycięzcy zostaną poddane anonimizacji.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)). Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą mediów społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora.

POLECANY SERWIS KONSOL I LAPTOPÓW

 • Zobacz nas na YT: https://www.youtube.com/c/WielkiElektronik
 • 12 miesięcy gwarancji na naprawę elektroniki oraz wymianę BGA
 • 3 miesiące na pełny reballing układów BGA
 • Konkurencyjne ceny
 • Szybki czas realizacji (możliwa usługa express!)
 • A ponadto:
 • Jako pierwsi na świecie wykonaliśmy pełny reballing konsoli PS4 (29.11.2013r.)
 • Serwis i naprawa konsol PS3, PS4, XBOX360, XBOXONE
 • Reballing BGA zgodny z normą IPC
 • Naprawa konsoli PS3 z YLOD "żółta dioda śmierci", RSOD
 • Naprawa konsoli po nieudanym update (8002F147 i inne błędy)
 • Naprawa konsol z uszkodzonymi napędami/laserami
 • Serwis sprzętu APPLE

Działamy także na YT. Możesz obejrzeć naszego Spox_2 w akcji!

 

Certyfikat
Wielki Elektronik to jakość IPC.

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy Międzynarodowy Certyfikat BGA IPC-7711A, 7721B oraz IPC-7095B.

Pracujemy przy profesjonalnych systemach lutowniczych firmy PACE oraz JBC

Skontaktuj się z nami

Serwis: 795 666 333
serwis@wielkielektronik.com

pracujemy: pon-pt: 10-18
sobota: 10-16